Warszawskie Towarzystwo Teatralne
im. Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza Fijewskich

 

powstało w 2007 roku z inicjatywy BARBARY DOBRZYŃSKIEJ. WTT jest stowarzyszeniem i podlega przepisom Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami. 

WTT posiada Statut, uchwalony 28 marca 2007 roku i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000294152. Posiada Regon nr 141236319 oraz NIP 525-241-29-92.

Celem Stowarzyszenia WTT jest – zgodnie z § 11 Statutu:
- upowszechnianie wszelkich form teatralnych
- wzbogacanie życia społecznego poprzez upowszechnianie kultury słowa
- przybliżanie dokonań wielkich twórców literatury polskiej i obcej
- popularyzowanie polskiej kultury w świecie
- wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za granicą
- wspieranie młodych talentów
- reprezentowanie artystów przed instytucjami, zrzeszeniami, związkami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi, organizacjami, organami, przedsiębiorstwami i wydawcami.

WTT liczy obecnie 22 członków.

Zarząd WTT, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23 czerwca 2015 roku, działa w następującym składzie:
Prezes – Barbara Dobrzyńska
Członkowie - Teresa Strzelczyk i Zbigniew Nowacki

Dla realizacji statutowego celu o upowszechnianiu wszelkich form teatralnych realizowane były od 2007 do 2012 roku różne widowiska i spektakle, których scenarzystą i reżyserem była Barbara Dobrzyńska. W roku 2012 został utworzony NASZ TEATR, który na początku 2015 roku przekształcił się w TEATR FIJEWSKICH Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza. Dyrektorem Teatru i reżyserem spektakli jest BARBARA Dobrzyńska.

W Statucie WTT, znowelizowanym przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 23 czerwca 2015 roku, zapisano:

§ 12a.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zakresie upowszechniania wszelkich form teatralnych przez Teatr Fijewskich Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza jako zespół aktorów, scenarzysty i reżysera, wystawiający słowno-muzyczne spektakle sceniczne i wykorzystujący inne formy teatralne.

 

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika

Cypriana Kamila Norwida

Naród polski pragnie postawić w Warszawie  pomnik Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, polskiemu geniuszowi, wspaniałemu poecie.

Warszawskie Towarzystwo Teatralne założyło Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Cypriana Kamila Norwida. Można wesprzeć tę inicjatywę, wpłacając na niżej podane konto Towarzystwa w PKO BP SA, z dopiskiem: na pomnik C. K. Norwida:

97 1020 1013 0000 0302 0342 2300